REKLAMAČNÍ ŘÁD
 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
1.2. „Prodávající“ je obchodní společnosti JUSPER s.r.o. se sídlem Okružní 669, Psáry – Dolní Jirčany, PSČ 25244, identifikační číslo: 278 89 483.
1.3. „Kupující“ je subjekt který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

2. PŘEVZETÍ ZÁSILKY
2.1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
2.2. Kupující je povinen prohlédnout zboží (transportního obalu zboží) bezprostředně při jeho převzetí. Pokud jeví zjevné známky poškození, Kupující společně s přepravcem zkontroluje bezprostředně obsah a případný rozsah poškození zásilky. Sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.
Pokud obal při převzetí zboží od přepravy nejeví zjevné známky poškození a zboží je po rozbalení přesto poškozeno, je nutné do 3 dnů po doručení zboží uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě a to nahlášením reklamace prodávajícímu a sepsáním reklamačního protokolu s přepravní společností, se zbožím se nesmí do příjezdu reklamačního technika nijak manipulovat, aby bylo možné zjistit příčinu poškození.
2.3. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku při přepravě po převzetí zboží, již není možné uznat v případě kupujícího, který není spotřebitelem. Spotřebiteli bude taková reklamace vyřízena na základě jím podepsaného přepravního listu, kde mimo jiné potvrzuje vnější bezvadnost dodané zásilky s ohledem na bod 2.2..
2.4. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

3. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
3.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
4.1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem, pokud není uvedeno jinak.
4.2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
4.3. Kupující při uplatnění záruky má právo na:
– jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, či právo na výměnu vadného zboží, nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může odstoupit od kupní smlouvy;
– jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy;
– jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
5.1. Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího.
5.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
5.3. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
5.4. Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:
– Reklamované zboží s veškerým příslušenstvím;
– Číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v emailu;
– Co nejvýstižnější popis závady a jejích projevů;
– Doklad o prodeji zboží (daňový doklad – fakturu, dodací list).
5.5. Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.
5.6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě nesprávného používání výrobku.
5.7. Zboží k reklamaci přijímáme pouze čisté.
5.8. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
– Emailem na adresu: urw(zavináč)arosee.com;
– Poštou či osobně na adrese: Okružní 669, Psáry – Dolní Jirčany, PSČ 25244.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
6.2. Tento reklamační řád nabývá účinnost 01.03.2016.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.